O projektu

Projektom izgradnje reciklažnog dvorišta želi se doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu.
Na području Grada Benkovca otpad skuplja gradsko komunalno poduzeće „Benković d.o.o“ koje se odlaže na dolagalištu otpada  “Jagodnja Gornja”
Odvozom otpada su obuhvaćena sva naselja u Gradu Benkovcu
Tijekom 2016. godine Grad Benkovac je odložio 3.127,35 t komunalnog otpada te je imao 4,6% odvojeno sakupljenog otpada.
Za razvrstavanje otpada na području Grada Benkovca postavljeni su zeleni otoci na 13 lokacija!
Sukladno članku 35., st. 2. točki 2. ZOGO-a i broju stanovnika Grad Benkovac je dužan osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta čija gradnja će krenuti u prvoj polovici 2018. godine

Ukupna vrijednost projekta “Građenje reciklažnog dvorišta Grada Benkovca” je 2.320.778,50 kuna od čega je 1.902.499,53 kuna bespovratnih sredstava Europske unije

Razdoblje provedbe projekta je od rujna 2017. godine do studenog 2019. godine
 
 
GALERIJA FOTOGRAFIJA
 
 
©2019 Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Benkovca. // Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda

Brojač posjeta

  • 0.png2.png3.png4.png6.png